Triatlon team Dolný kubín

Stanovy OZ TRIATLON TEAM DOLNÝ KUBÍN


Článok 1

Názov a sídlo občianskeho združenia

1.      Názov občianskeho združenia:  Triatlon team Dolný Kubín

V skratke: TT Dolný Kubín

2        Sídlo občianskeho združenia:  Mierová 1971/24, 026 01 Dolný Kubín.

 

Článok 2

Ciele a poslanie občianskeho združenia

1.       Triatlon team Dolný Kubín (ďalej aj ako „združenie“) je občianskym združením založeným v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2.        Hlavným cieľom združenia je podpora športových a pohybových aktivít svojich členov, s dôrazom na športové disciplíny triatlonu: plávanie, beh a cyklistiku, vo všetkých vekových kategóriách a výkonnostných úrovniach.

3.        Poslaním združenia  je prostredníctvom športových a pohybových aktivít upevňovať zdravie svojich členov, zvyšovať ich fyzickú aj duševnú odolnosť a vytvárať podmienky pre rast ich športovej výkonnosti. Združenie  chráni spoločné záujmy svojich členov a zastupuje  ich v prípadných  konaniach so štátnymi a neštátnymi orgánmi, organizáciami a zväzmi.

4.          V rámci svojej činnosti združenie  zabezpečuje hlavne:

a)      tréningový proces pre jeho členov,

b)      osvetu, výchovu a vzdelávanie v oblasti športu a pohybových aktivít pre všetky vekové kategórie,

c)      možnosť porovnania výkonnosti so súpermi na zodpovedajúcich športových súťažiach,

d)      organizovanie športových súťaží a spoločenských podujatí podľa schváleného kalendára týchto akcií,

e)      metodickú, propagačnú a publikačnú činnosť,

f)      zastupovanie a obhajobu záujmov združenia v organizáciách, združeniach a zväzoch, ktorých je členom.

 

 

Článok 3

Členstvo v občianskom združení

1.      Občianske združenie združuje záujemcov o športové a pohybové aktivity bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia, pričom svoju činnosť realizuje na demokratických princípoch.

2.      Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť každá občiansky bezúhonná fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a podá si prihlášku. Prijatie nového člena združenia podlieha schváleniu minimálne dvomi členmi Rady.  Po kladnom vyjadrení Rady, vzniká členstvo v združení dňom vydania členského preukazu.

3.      Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi združenia dňom jeho vzniku a majú garantované doživotné členstvo pokiaľ neporušia stanovy občianskeho združenia, alebo sami z občianskeho združenia nevystúpia.

4.      Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Členský preukaz obsahuje meno, priezvisko člena, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a poradové číslo člena združenia. Členský preukaz možno vydať až po úplnom zaplatení členského príspevku.

5.        Členstvo v združení zaniká:

a)      dňom vystúpenia z občianskeho združenia na základe písomného a doručeného oznámenia spojeného s vrátením členského preukazu,

b)      dňom vyčiarknutia z občianskeho združenia  v prípade, že člen neuhradí členský príspevok za kalendárny rok v termíne do 31. januára roka,

c)      dňom úmrtia člena,

d)      dňom uznesenia Zhromaždenia o potvrdení rozhodnutia Rady o vylúčení člena z občianskeho združenia,  ktorý porušil stanovy, poškodil dobré meno združenia alebo si nesplnil svoje členské povinnosti,

e)       dňom zániku združenia.

 


Článok 4

Členské príspevky

1.      Povinný ročný členský príspevok je :

a)      5 EUR (u členov do 18 rokov a nad 60 rokov, u študentov a nezamestnaných),

b)      10 EUR (u ostatných členov)

a je splatný do 15 dní od oznámenia Rady o schválení prijatia za člena združenia. Každoročne je povinný členský príspevok splatný  vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roku.

2.      Každý člen môže okrem povinného členského príspevku poskytnúť združeniu  kedykoľvek aj dobrovoľný členský príspevok v ľubovoľnej výške.  Prijatie dobrovoľného príspevku nad sumu 1 000 EUR podlieha vopred schváleniu Radou.

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov

1.      Členovia občianskeho zduženia majú tieto práva:

a)      zúčastňovať sa na športovej a spoločenskej činnosti združenia,

b)      využívať všetky výhody poskytované združením,

c)      zúčastňovať sa na zasadnutiach Zhromaždenia,

d)      hlasovať na zasadnutiach Zhromaždenia po dovŕšení veku 18.rokov,

e)      obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi, pripomienkami, sťažnosťami a žiadať k nim vyjadrenie,

f)       byť informovaní o činnosti a hospodárení združenia,

g)      využívať materiál a zariadenia, ktoré má združenie vo vlastníctve alebo v prenájme,

h)      pri splnení ustanovených podmienok, byť volení do orgánov združenia. 

2.      Členovia združenia majú tieto povinnosti:

a)      dodržiavať Stanovy združenia a iné vnútorné predpisy združenia vydané na základe stanov,

b)      plniť uznesenia orgánov združenia,

c)      dodržiavať všeobecne platné princípy morálky a etiky, dbať o dobré meno združenia,

d)      aktívne sa podieľať na činnosti klubu a riadne vykonávať prijaté funkcie,

e)      riadne a včas platiť členské, prípadne a iné schválené príspevky.


Článok 6

Orgány občianskeho združenia

  1. Orgány združenia sú:

a)     Zhromaždenie - najvyšší orgán združenia,

b)     Rada - výkonný orgán,

c)     Predseda Rady - štatutárny orgán,

d)     Revízna komisia - kontrolný orgán.

 

Článok 7

Zhromaždenie

 

1.   Zhromaždenie tvoria všetci členovia občianskeho združenia, zasadá podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva Rada, ktorá o ňom vhodným spôsobom informuje všetkých členov združenia.

2.      Zhromaždenie rozhoduje hlasovaním o základných otázkach činnosti združenia, akými  sú najmä :

a)      vznik, zlúčenie a zánik združenia,

b)   schvaľovanie stanov  združenia, ich zmeny a doplnky, prijímanie ďalších vnútorných predpisov združenia, symbolika        združenia,

c)      schvaľovanie výročnej správy o činnosti združenia, správy o hospodárení združenia,

d)      schvaľovanie rozpočtu združenia,

e)      voľba a odvolávanie členov Rady a Revíznej komisie,

f)       zrušenie, doplnenie alebo zmena rozhodnutie Rady, v prípade ak sú tieto  v rozpore so stanovami združenia,

g)      voľba členov Revíznej komisie združenia na  obdobie štyroch rokov

3.      Hlasovacie právo na zasadnutiach Zhromaždenia má každý člen, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina členov združenia s hlasovacím právom. Na platné prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia s hlasovacím právom.

4.      Členovia rady majú pri hlasovaní zhromaždenia dva hlasy.

5.      Zhromaždenie chráni záujmy združenia vo vzťahu k štátnym orgánom, organizáciám, inštitúciám a iným združeniam.

Článok 8

Rada

1.      Rada je riadiacim orgánom občianskeho združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Zhromaždenia. Rada má troch členov predsedu, podpredsedu a tajomníka Rady, ktorí sú volení Zhromaždením na obdobie piatich rokov, pričom môžu byť zvolení aj opakovane. Na platné prijatie uznesenia Rady sa vyžaduje súhlas minimálne dvoch jej členov. Za pôsobenie v Rade môže Zhromaždenie určiť členom Rady pravidelnú alebo nepravidelnú odmenu.

2.      Rada najmä:

a)      pripravuje a zvoláva zasadnutia Zhromaždenia,

b)      zodpovedá za hospodárenie združenia,

c)      rozhoduje v disciplinárnom konaní o vylúčení člena z občianskeho združenia,  ktorý porušil stanovy, poškodil dobré meno     združenia alebo si nesplnil svoje členské povinnosti,

d)      plní ďalšie úlohy určené Zhromaždením.

Článok 8

Predseda rady, podpredseda rady a tajomník rady

1.      Predseda Rady je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia. Vystupuje v mene občianskeho združenia navonok, vo vzťahu k tretím osobám a robí v mene združenia všetky právne úkony.

2.      Medzi základné právomoci Predsedu Rady patrí:

a)      uzatvárať všetky druhy zmlúv s inými právnymi subjektmi,

b)      voči zamestnancom združenia vykonáva predseda práva a povinnosti zamestnávateľa, vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov,

c)      vykonáva rozhodnutia zhromaždenia a rady,

d)      zabezpečuje riadenie a koordináciu podnikateľských aktivít klubu a získavanie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov

3.      Podpredseda Rady zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti.

4.      Tajomník rady  zodpovedá za celkovú koordináciu činnosti združenia.

Článok 9

Revízna komisia

1.      Revízna komisia má minimálne troch členov, ktorých volí Zhromaždenie na obdobie piatich rokov. Funkcia člena Revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou člena Rady, s výnimkou prvého roku od vzniku občianskeho združenia.  Revízna komisia zasadá podľa potreby, najmenej  však jedenkrát v kalendárnom roku. Funkcia člena Revíznej komisie je dobrovoľná a neplatená.

2.      Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:

a)       dohliadať na dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí orgánov združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,

b)      dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia, stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

c)       posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

d)       navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, o ktorých Revízna komisia bezodkladne informuje Radu,

e)        oprávnenie navrhnúť zvolanie mimoriadneho zasadnutia Zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem občianskeho združenia,

f)        zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní Rady s poradným  hlasom,

g)        upozorniť Zhromaždenie na zistené porušovanie právnych predpisov alebo stanov.

 

Článok 10

Hospodárenie združenia

1.      Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom na základe rozpočtu schváleného Zhromaždením na príslušný rok. O použití finančných prostriedkov v bežných veciach do 1000 EUR  rozhoduje Rada, v ostatných veciach rozhoduje  Rada len s predchádzajúcim  schválením Zhromaždenia.

2.      Majetok združenia tvoria:

a)      členské príspevky, dary od fyzických osôb,

b)      dary,  dotácie a granty od právnických osôb,

c)      príjmy zo sponzorstva,

d)     príjmy z organizovania pretekov,

e)      príjmy z telovýchovnej, športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti,

f)       príjmy z reklám, prenájmu majetku, z predaja majetku a z nakladanie s právami združenia,

g)      príjmy z vkladov a účtov združenia,

h)      ďalšie príjmy.

 

Článok 11

Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.